نمایشگاه صلح و دوستی

چاپ

solh

نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی در برج آزادی صلح و دوستی

افتتاحیه: جمعه/ 23 شهریورماه 1399  ساعت 15 تا 18

بازدید: 24 الی 27 شهریورماه ساعت 10 الی 18

روزهای شنبه گالری تعطیل است.

خواهشمنداست بارعایت پروتکل های بهداشتی ماسک دستکش رعایت فاصله اجتماعی حضوربهم رسانید.

اجرای زنده 3 ورکشاپ رایگان توسط مدرسین برجسته

الهام باقری، مینا عالی پور، آزاده یعقوب پور