آسمان آبی دربرج میلاد

چاپ

aseman-abiنمایشگاه گروهی بین المللی  آسمان آبی دربرج میلاد

بازگشایی: 30 مردادماه ساعت 16 الی 22

بازدید: 31 مردادماه الی 1 شهریورماه ساعت 10 الی 22 و 2 شهریورماه ساعت 10 الی 14

 بازدید با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است.