چگونه تمرکز خود را بر روی سوژه بیشتر کنیم ؟

چاپ

pic16

می دانید اوج درد کجاست؟
آنجا که نسل جوان ایران دیگر کمتر رغبتی به تولید و حیات صــادراتی خود دارند و بسیاری بر این باورند که امروز شرط حیات، یا مهاجرت است یا واردات.
دوستان، همراهان، کارآفرینان و همه علاقمندان به ...